Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Het concept: vanuit persoonlijke puntenboekjes uw rapport- en leerlingvolgsysteem met lay-outs op maat

Combinatie van offline en online gebruik

MyRo Puntenboek heeft een centrale invoermodule op school, waarover u meer leest in de onderstaande rubrieken. Alle leerkrachten en meestal ook co÷rdinatoren en directie beschikken, via de gegevens van de invoermodule, over een kant en klaar, persoonlijk puntenboekje om alle cijfers, codes, vakcommentaren en leerlingvolgcommentaren in te verwerken. Vanuit de puntenboekjes kan er onmogelijk per vergissing geknoeid worden aan het rekenmodel van de school, namen van klassen, leerlingen enz... De afdrukmodule laat toe lay-outs op maat af te drukken en ook projectielay-outs voor de webbrowser te genereren.

Vanuit het eigen puntenboekje zijn al de klasoverzichten die de school wil publiceren naar de vakleerkrachten toe, opvraagbaar via Internet. Elke leerkracht kan zich zo dan ook optimaal voorbereiden op klassenraden, van thuis uit.

Indien de school dat wenst, zijn toetsen, rapportcijfers en rapporten in PDF ook online raadpleegbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor leerkrachten is er automatische toegang voorzien vanuit hun puntenboekje.

De MyRo online ruimte biedt ook de mogelijkheid om boodschappen, documenten of keuzeformulieren up te loaden in het Tutor luik en kan ook een oplossing bieden voor de oudercontact administratie.

MyRo Puntenboek staat zowel thuis als op school lokaal ge´nstalleerd. Op school wordt de software meestal in een netwerk gedraaid en eventueel ook op bijkomende losse PC's. Het Internet kan gebruikt worden om het puntenboekje gemakkelijk te verzenden van school naar thuis en omgekeerd. Dat verzenden gebeurt door 1 klik op de knop, zonder login en wachtwoord. Het is voldoende om zich 1 keer via een schoolcode, een gebruikersnaam en login op de thuisPC te identificeren als gebruiker van een bepaalde school. Het puntenboekje weet dan voortaan zelf wel hoe het zichzelf moet verzenden. Op school draait er een module die op regelmatige tijdstippen de puntenboekjes van het Internet haalt en ze verwerkt.

MyRo Puntenboek is beschikbaar voor Windows, MAC en kan op elke tablet gedraaid worden (Android, iPad of Windows tablet).

Online demo's

DEMO: Eigen toets aanmaken
Eigen toets aanmaken
DEMO: Attitudes
Attitudes
DEMO: Commentaar tikken
Commentaar tikken
DEMO: Maxima en gewichten
Maxima en gewichten
DEMO: Internet verzending
MyRo Puntenboek en Internet

Afdrukken rapporten, export naar weboverzichten

De afdrukmodule laat toe rapporten af te drukken met een lay-out die volledig aanpasbaar is. Een groot aantal voorbeeld lay-outs staan ter uwer beschikking en kan u zelf aanpassen aan de hand van een handleiding. Indien gewenst wordt een offerte opgemaakt om uw ontwerp volledig door MyRo op maat te laten ontwikkelen.

Veel scholen drukken vanuit onze printmodule snel rapporten in massa af op een kopieprinter. Dat kan ook recto verso of in het formaat van een boekje.

Met lay-out wordt naast de individuele leerlingenrapporten, ook klasoverzichten, deliberatielijsten, projectiemogelijkheden en webrapporten bedoeld.

Geen webtoepassing : bewuste keuze

MyRo heeft grondig nagedacht over de mogelijkheid om MyRo Puntenboek te transformeren in een webtoepassing. Ontegensprekelijk is het voordeel van een webapplicatie dat er geen installatie nodig is alvorens gegevens kunnen ingetikt worden. Een PC met Internet aansluiting is voldoende om met de toepassing te kunnen werken. Indien men er even verder over nadenkt, zijn er echter ook heel wat nadelen aan verbonden. Het is aan iedere school om die af te wegen tegen de voordelen. Wij geven hieronder onze visie, die steunt op onze ervaringen met meer dan 150 scholen.

MyRo heeft er bewust voor gekozen om via eenvoudige procedures de software lokaal te blijven installeren, zowel op school als thuis, weliswaar met ruime Internet integratie. Zo kan men totale afhankelijkheid van het Internet vermijden. Indien u tijdelijk op school het Internet niet zou kunnen gebruiken, blijven de resultaten perfect beschikbaar op uw netwerk. De organisatie op piekmomenten komt zo nooit in het gedrang. De lokale installatie thuis biedt het voordeel dat men niet online moet gaan om gegevens in te tikken, maar enkel om ze te verzenden of te ontvangen of gegevens van anderen te raadplegen. In geval van Internet probleem kan een puntenboekje ook via USB-stick getransporteerd worden.

Een webtoepassing zou ook een beperking betekenen van de snelheid en de vele beeldmodes van het puntenboekje, waarmee de huidige gebruikers vertrouwd zijn. In een webtoepassing moet er onvermijdelijk meer geklikt worden om pagina's te vernieuwen, terwijl dat onmerkbaar automatisch gebeurt in MyRo Puntenboek. Op piekmomenten ervaren webtoepassingen sowieso meer hinder.

Een webtoepassing confronteert elke gebruiker ongevraagd met de nieuwste faciliteiten en dikwijls bijhorende kinderziektes. Een lokale installatie daarentegen laat toe vernieuwingen die u interesseren op een gepast moment in te voeren.

Nog een voordeel van een lokale installatie is de mogelijkheid om de software lokaal een tweede keer te installeren, bij de beheerder thuis bijvoorbeeld. Zo kan deze in alle rust testen aan vernieuwingen van het rekensysteem die zich opdringen in zijn/haar school, of nieuwe faciliteiten die de school wil gebruiken, zoals uitbreiding naar kennis en vaardigheden, nieuwe attitudesystemen. We merken immers dat bij heel wat scholen het rapportsysteem geen constante is over de schooljaren heen, maar wijzigt naargelang er nieuwe noden ontstaan. Op een lokale testinstallatie kan u gemakkelijk parameters wijzigen, zonder dat dat enig effect heeft op uw werkende schoolinstallatie. Eens het systeem op punt staat op de testinstallatie, is het voldoende via een kopie-actie dit over te dragen naar de actuele werkende installatie. Dit is een methode die we frequent zien gebruiken door onze klanten.

Vanuit de MyRo printmodule kunnen de resultaten ook geŰxporteerd worden naar pagina's die zich openen in een webbrowser. Die pagina's hoeven niet op het Internet gezet te worden. Men kan ze ook lokaal op school tonen op PC's die totaal geen MyRo Puntenboek installatie hebben. Op die manier kunnen laptops zonder netwerkconnectie of Internet connectie eenvoudig gebruikt worden om resultaten te projecteren tijdens klassenraden.

Permanent zijn backups van het volledig schooljaar van elk puntenboekje zowel thuis als op school automatisch lokaal voorhanden en er kan vanuit het puntenboekje naar teruggeschakeld worden, indien nodig. U kan zelf van het volledig systeem backups voorzien, zodat de software op enkele minuten tijd kan draaien op een nieuwe schoolserver, indien nodig. U bent dus niet afhankelijk van het correct en voldoende nemen van backups door externe personen.

Van thuis uit op de puntenserver van de school werken

Indien in het netwerk van de puntenserver een Terminal Server aanwezig is, kan men rechtstreeks van thuis uit op de puntenserver werken. Voor de beheerder of een leerkracht is het dan net of hij/zij op school aan het werken is. Men moet in dit geval dan wel permanent online zijn om gegevens te verwerken, in tegenstelling tot het vorig puntje waar er lokaal op de thuisPC gewerkt wordt en de gegevens enkel verzonden worden en eventueel geraadpleegd worden via Internet. Vrij veel klanten gebruiken deze methode van werken om de beheerder toe te laten van thuis uit aanpassingen door te voeren aan de parameters van de software.

Terminal Server is een product van Microsoft dat meegeleverd wordt met Windows Server versies. Voor Terminal Server moeten de nodige licenties aangekocht worden, hetgeen vrij voordelig kan voor scholen. Een Terminal Server moet over voldoende RAM geheugen beschikken.

De puntenserver kan ook uitgerust worden met een Terminal Server installatie. Door een correcte instelling van het netwerk en van firewalls kan men de rest van het schoolnetwerk afschermen. Voor extra beveiliging kan men ook bijvoorbeeld certificaten gebruiken. Dit zijn digitale handtekeningen die toegang verlenen tot het schoolnetwerk. Enkel personen die beschikken over de correcte certificaten kunnen toegang krijgen tot het netwerk. Dergelijke certificaten kunnen best aangevraagd worden bij de erkende instanties zoals bvb. Verisign.

Invoer basisgegevens

In de invoermodule kunnen de namen van leerlingen, klassen en leerkrachten eenvoudig ge´mporteerd worden vanuit de meest gebruikte administratiepakketten.

De opdrachten van de leerkrachten tikt u op een overzichtelijke en snelle manier in.

Indien u ook beschikt over MyRo Uurrooster, worden de lesopdrachten ingelezen van uw uurrooster.

Bij opdrachtwijzigingen tijdens het schooljaar is er automatische transfer van gegevens voorzien tussen puntenboekjes.

Past Puntenboek zich aan onze schoolsituatie aan?

Puntenboek moet zich aan u aanpassen en niet omgekeerd. Dat ervaren nu al meer dan 150 scholen, zowel in Vlaanderen als over de taalgrens. Indien u graag referentiescholen in uw buurt zou kennen, gelieve ons te contacteren. De software wordt momenteel voornamelijk gebruikt in secundaire scholen, maar de light versie is ook perfect moduleerbaar voor basisscholen. Er worden om privacy redenen geen namen van scholen gepubliceerd op deze webstek.

 • In de invoermodule voert u naast de basisgegevens ook de zogenaamde rapporttypes in. Zij bepalen per klas welke rapporten er toegekend worden tijdens een schooljaar, welke trimester- en jaartotalen het pakket moet maken enz...Per klas kan u een ander systeem van werken bepalen en per vak van deze klas kan u daar bovenop nog varianten vastleggen. Ons streefdoel is het pakket zo flexibel te maken dat elk rekensysteem er kan door gerealiseerd worden.
 • MyRo Puntenboek kan ook volledig commentaargestuurd of met codes werken, zonder dat er 1 cijfer aan te pas komt.
 • Het leerlingvolgsysteem komt er op neer dat we in de invoermodule categorieŰn van commentaren laten bepalen door de school, bijvoorbeeld: oudercontact, spijbelen, sociale omgang, gezondheid enz... Er kan ook gewerkt worden met subrubricering met de gewenste beveiliging erop.
 • De beveiliging van de gegevens kan haarfijn geregeld worden vanuit de centrale invoermodule. Wie mag wat aanpassen, lezen? Er kan gewerkt worden met rechten op groepen van gebruikers. De cijfergegevens alsook de gegevens van het volgsysteem kunnen zo op maat beveiligd worden.
 • Meer en meer worden specifieke vaardigheden zoals bijvoorbeeld schrijven, lezen, spreken bij taalvakken mee gerapporteerd. De huidige versie van Puntenboek ondersteunt deze manier van werken optimaal.
 • Ook attitudes kunnen mee verwerkt worden, onder vorm van cijfers, codes en/of commentaren.
 • Vakken kunnen willekeurig gerubriceerd worden op het rapport. Bijvoorbeeld vakken, die een evaluatiesysteem met grote toetsen kennen en anderzijds vakken met permanente evaluatie. Of denken we aan een opsplitsing basisvorming, praktijk vakken, theoretische vakken.
 • Vakken met een 'apart regime' zoals de ge´ntegreerde proef of stages, vormen geen probleem voor het pakket.
 • Een klasbeeld en berekening van statistieken is mogelijk over groepen naar keuze. Zo kan u bijvoorbeeld deze statistieken laten berekenen over groepen die hetzelfde aantal uren les volgen van een vak, of over groepen die tot dezelfde onderverdeling behoren, enz...
 • Al uw lay-outs zijn op maat realiseerbaar en door de school aanpasbaar. U kan voorbeelden van onze realisaties bekijken.

Elke leerkracht een persoonlijk puntenboekje

Eens de invoer beŰindigd start u de puntenboekmodule op, waar u uit een lijstje met de namen van uw leerkrachten een naam kiest. Automatisch genereert het pakket een aangepast puntenboekje voor deze leerkracht op basis van de invoergegevens. Deze kan meteen aan de slag om resultaten in te tikken. Elke leerkracht heeft dus zijn persoonlijk puntenboekje en kan niet per vergissing knoeien aan cijfers en commentaar van andere leerkrachten. Wijzigt er tijdens het jaar iets aan de invoer, bijvoorbeeld een klassamenstelling, is dit meteen zichtbaar wanneer een puntenboekje wordt geopend.

 • Elke leerkracht ziet op ÚÚn scherm alle leerlingen waaraan tesamen lesgegeven wordt. De statistieken worden getoond over de volledige lesgroep.
  • Indien klassen voor bepaalde vakken nog verdeeld worden over verschillende leerkrachten, ziet elke leerkracht enkel de leerlingen waaraan hij lesgeeft. Denken we aan LO jongens/meisjes.
  • Scholen die werken met keuzepakketten, waarbij de leerlingen voor een gedeelte zelf hun pakket samenstellen, verkrijgen ook puntenboekjes op maat per leerkracht.
 • Het puntenboekje voert automatisch het rekenwerk uit dat bepaald werd in de invoermodule.
 • De leerkracht kan zelf al het nodige rekenwerk instellen op eigen toetsen, taken, schriftelijke beurten, ... zodat het gebruik van een apart rekenblad totaal overbodig wordt.
 • De leerkracht kan vakgebonden commentaren invoeren met spellingscontrole.
 • Een leerlingenvolgsysteem met schoolspecifieke rubrieken structuur is toegankelijk vanuit het puntenboekje.
 • De klassenleraar kan klassenraad commentaren bijhouden over zijn klas, die kunnen verschijnen op de rapporten. Er kan een standaard schoolcommentarenbestand aangelegd worden. Elke leerkracht kan, indien gewenst ook een eigen standaard commentarenbestand aanmaken.
 • Er kan ook een puntenboekje toegekend worden aan de directie of personen met co÷rdinerende taken op school, met de bedoeling commentaren te sturen naar rapporten of documenten ter voorbereiding van klassenraden. Vanuit dit puntenboekje kan men dan vlot resultaten online bekijken.
 • De leerkracht kan zelf vanuit het pakket het puntenboekje uploaden op Internet, waarbij er de eerste keer een login en wachtwoord toegekend wordt om het puntenboekje thuis gemakkelijk te installeren vanop het Internet. Het puntenboekje kan daarna door 1 muisklik via Internet heen en weer verstuurd worden. Op school worden de puntenboekjes op regelmatige tijdstippen automatisch van het Internet gehaald en verwerkt in de centrale installatie op school. Evenzo worden automatisch op school de resultaten compact op Internet upgeload, zodat de leerkrachten thuis via het Internet steeds een up to date beeld hebben van de volledige resultaten van de leerlingen.
 • U kan cijfers laten omzetten naar codes en ook codes intikken.
 • Op een kolom van cijfers kunnen automatische transformaties doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld hebt u een looptest afgenomen en tikt u het aantal seconden in. Dit aantal kan via door u ingevoerde formules omgezet worden in een score.
 • Per kolom kunnen er formatteringen ingesteld worden, naar gelang criteria. U kan zo een doelstellingen-puntenboekje creŰren. Misschien is de doelstelling van een bepaalde toets 7 op 10 halen. Dan kan u de cijfers onder de 7 laten kleuren en bijvoorbeeld de cijfers onder de 5 nog van een andere formattering voorzien.
 • Alle nodige afdrukken zijn voorzien, tot een standaard rapport per leerling toe. Zo vermijdt u dat u als leerkracht, tijdens oudercontacten of contacten met individuele leerlingen, scores moet gaan raadplegen op volledige klasoverzichten.
 • Voor scholen die resultaten online laten raadplegen door leerlingen en ouders is automatische toegang tot deze resultaten voorzien vanuit de puntenboekjes.

Klasoverzichten lokaal of via Internet

Leerkrachten die werken met de Internet verzending van hun puntenboekje, kunnen vanuit hun puntenboekje thuis, klasoverzichten van hun klassen opvragen, tenminste indien de school beslist heeft dat hij/zij daartoe de toestemming krijgt. De connectie naar het Internet wordt automatisch gelegd door het puntenboekje zelf, zonder dat men zelf naar een pagina moet gaan surfen.

Bij het opstarten van de puntenboekmodule op school kan u ook een lijstje met klassen te zien krijgen. U krijgt dan van de gekozen klas overzichten te zien van de cijfers van alle vakken, per rapport geordend. Alle cijfers kunnen ook herschaald worden tot percenten. De lijsten kunnen afgedrukt worden zodat u ze als deliberatielijsten kan gebruiken. Het is visueel duidelijk waar de tekorten zitten en aan welke punten commentaar gekoppeld is. Het commentaar van alle vakleerkrachten kan geraadpleegd en afgedrukt, maar niet gewijzigd worden. Zo vormt het klasoverzicht een handig werkinstrument voor de klassenleraar. Ook deliberatielijsten met meerdere cijfers per vak, enkel vermelding van de tekorten of schoolspecifieke berekeningen op de tekorten zijn mogelijk.

Vele scholen kiezen ervoor om tijdens klassenraden de leerlingen te bespreken vanuit een individuele projectie van hun resultaten. Dit kan haarscherp gebeuren via XML bestanden die getoond worden in een webbrowser. U kan zo ook projecteren vanop een laptop bijvoorbeeld, waarop MyRo Puntenboek niet ge´nstalleerd hoeft te worden. De projectiebestanden worden in dat geval op voorhand aangemaakt op uw centrale punteninstallatie. Zie ook de pagina met concrete voorbeelden, waar u de projectielay-outs kan bekijken, deze kunnen makkelijk automatisch upgeload worden op het Internet.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap