ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Resultaten online

Wat?

Een individueel puntenboekje is in staat zijn gegevens van toetsen en rapporten up te loaden naar de webserver, zodat deze via leerling en ouder logins online kunnen geraadpleegd worden in een historiek van scores per vak. De items die moeten getoond worden in deze historiek en hun data van publicatie zijn instelbaar in PuntBeheer. Zie verder.

Anderzijds kan je ook de gewone rapporten in PDF online zetten om eveneens via deze logins te laten raadplegen door leerlingen en ouders. Zie verder.

Indien gewenst kunnen recente resultaten ook periodiek automatisch gemaild worden vanuit het logboek. Zie verder.

De leerkrachten hebben via hun puntenboekje, weliswaar enkel voor hun eigen leerlingen, ook toegang tot het online logboek, hetzij enkel voor hun vak(ken), hetzij voor alle vakken. Ook via het volgsysteem is automatische toegang voorzien. Zie verder.

Het online raadplegen van resultaten is een onderdeel van de online MyRo ruimte, naast andere modules zoals Tutor en Oudercontact.

Om snel Resultaten online te testen, vind je instructies op Snelle test online resultaten.

Logins

Zie algemene uitleg voor logins en beheer van de online ruimte op Online ruimte.

Welke resultaten worden gepubliceerd online?

Het betreft de toetsen die in het individueel puntenboekje van betrokken collega, in het 'Geavanceerd venster' van de toetshoofding de eigenschap 'Publiceer' hebben. Deze eigenschap kan ook ingesteld worden via rechtermuisknop op de hoofding van een toets. Dergelijke toetsen worden gemarkeerd met een blauw blokje in hun hoofding. Voor scholen die reeds met gedrukte vakrapporten werken met gedetailleerde toetsinformatie per vak, betreft het dus dezelfde toetsen die ook op de vakrapporten staan. Zie ook Info en FAQ Vakrapporten.

Via het 'Geavanceerd venster' van de toetshoofding kan de collega ook aanduiden Enkel online voor leerling met gegevens, zodat de toets niet zal verschijnen bij wie geen gegevens heeft bij betrokken toets. Dit kan interessant zijn voor inhaaltoetsen.Vanaf Puntenboek versie 7.003 krijgen toetsen in een gedeeld puntenboekje automatisch deze optie, gezien gebruikers van een gedeeld puntenboekje dikwijls niet lesgeven aan alle leerlingen van een lesgroep. De eigenschap Toetsen enkel online indien gegevens kan ook automatisch ingesteld worden voor elke nieuwe toets, vanuit het menu 'Extra' 'Opties' in de 'Algemeen' tab.

Het concept 'Online' is voorzien in de rapporttypes in PuntBeheer. De punten van een rapport met de eigenschap 'Online' worden dan mee getoond in het online logboek, in een ander kleurtje dan de toetsen. Na instellen van deze optie, zal een puntenboekje eerst eens moeten opgeslagen zijn, alvorens de berekende rapportresultaten online te zien zullen zijn. Het zijn immers de puntenboekjes die zelf hun gegevens uploaden, op het moment dat men ze opslaat.

Een rapport dat resultaten heeft in een puntenboekje en dat de eigenschap 'Online' heeft in PuntBeheer, wordt meteen in kleur getoond online, weliswaar zonder resultaten, indien deze pas later gepubliceerd mogen worden. Op deze manier dienen de rapportlijnen al voor de rubricering van de toetsen.

Van zodra het puntenboekje opgeslagen wordt, m.a.w. nog vooraleer het puntenboekje verzonden wordt over Internet, worden de nieuwe of aangepaste gegevens reeds verstuurd naar de webserver. Of ze dan meteen getoond worden, hangt van de data van publicatie af, zie hieronder.

Om online te kunnen verschijnen, moet een toets een datum hebben, zoniet kan er niet gecheckt worden of de toets mag verschijnen.

Enkel de toetsresultaten behaald in de actuele klas die dateren vanaf de inschrijving van de leerling in de klas kunnen getoond worden online. Indien vroeger behaalde rapportresultaten na klaswijziging heringetikt worden in de nieuwe klas, zullen deze wel verschijnen online, indien betrokken rapport de 'Online' eigenschap heeft.

Volgorde van de resultaten online?

De toetsen worden per vak getoond in het logboek van toetsen onder het menu 'Toetsen'. Enkel de cursussen die de leerling volgt in de huidige klas worden getoond. Via het menu 'Recent' krijg je de toetsen louter op datum geschikt met de recentste bovenaan, waarbij dus de vakken door elkaar kunnen komen te staan. Hieronder bespreken we verder het gewone logboek beeld.

Indien je naast toetsen ook rapportlijnen publiceert via de hoger vermelde eigenschap 'Online', worden de toetsen die erbij geteld worden eronder geschikt, op datum. De rapporten zelf verschijnen in de volgorde dat ze in je rapporttypes te zien zijn.

Publiceer je geen rapportlijnen, maar enkel toetsen, dan wordt er per vak gesorteerd op de datum van de toets.Via de optie 'Aantal' kan het aantal toetsen dat men per vak wil zien ingesteld worden door de gebruiker.

Toetsen die bij andere toetsen geteld worden, verschijnen met een insprong.

Data van publicatie van de resultaten

In de datavarianten van je rapporttypes kan je in de kolom PDF Online Van instellen vanaf wanneer (datum en uur) de betrokken PDF rapporten online zichtbaar mogen zijn. Indien je deze kolom niet ziet staan, kan je ze oproepen via 'Beeld Kolommen', op voorwaarde dat je in de tabel van de data geklikt staat. De PDF mogen dan al eerder upgeload worden, maar worden dan pas zichtbaar vanaf het ingestelde moment. Deze datum geldt enkel voor leerlingen en ouders die zelf aanmelden. Indien men als leerkracht of beheerder aanmeldt in naam van een leerling, dan ziet men de upgeloade PDF meteen staan. Dit kan handig zijn om rapporten voorlopig up te loaden om te laten checken of voor klassenraden, waarna ze dan nadien een tweede keer kunnen gecreŽerd en upgeload worden en ze de vorige versie zullen overschrijven.

In de kolom Online Van kan je instellen vanaf wanneer (datum en uur) de toetsen van betrokken rapport online zichtbaar mogen zijn.

Vanaf versie 7.022 van Puntenboek, kan men optioneel via het Geavanceerd venster van de toetshoofding aanduiden in het Publiceer veld, vanaf wanneer (datum en uur) de toets online mag komen. De toets komt op dat moment online, tenzij publicatie zou verhinderd worden door een latere publicatiedatum in het Online Van veld in PuntBeheer.

Je kan in de kolom Resultaat online van instellen vanaf wanneer (datum en uur) het rapportresultaat van betrokken rapport online zichtbaar mag zijn. Voorwaarde is wel dat het rapport de optie 'Online' heeft in een rapportvariant. Indien geen datum ingevuld staat in dit veld, zal hiervoor dezelfde datum gehanteerd worden als in het veld 'Online Van' staat.

Je kan in de kolom 'Toetsen tot' instellen welke de uiterste datum is van toetsen bij dit rapport, die zullen zichtbaar zijn op het logboek. Dit kan nuttig zijn als je toetsen doorheen het volledige schooljaar of bijvoorbeeld een trimester laat tellen bij eenzelfde rapport en je op bepaalde tijdstippen een tussenresultaat afdrukt voor dit rapport en pas dan de toetsen wil laten zien tot op dat moment. Via de 'Toetsen tot' eigenschap kan je dan bekomen dat er voorlopig geen toetsen met latere datum dan de laatste afdruk zullen verschijnen op het logboek. Van zodra je een nieuwe tussenstand gaat afdrukken en de nieuwere toetsen tot dan wil laten zien, pas je de 'Toetsen tot' datum aan.

Indien je niets invult in 'Online Van', zijn de toetsen en ook rapporten met 'Online' eigenschap en leeg 'Resultaat Online van' veld, meteen online zichtbaar, van zodra een collega het puntenboekje opslaat. Indien je geen publicatie wil van toetsen voor bepaalde rapporten, dan vermeld je een datum die buiten het huidige schooljaar ligt, bijvoorbeeld 31/12 van het volgende schooljaar.

Commentaar dat men tikt bij een rapport met de eigenschap 'Online', wordt ten vroegste zichtbaar, vanaf de datum zelf van het rapport, zodat de leerkrachten dit rustig kunnen voorbereiden in hun puntenboekje. Indien het rapportresultaat pas later zal gepubliceerd worden, dan de datum van het rapport, zal het commentaar ook pas tesamen met het rapportresultaat zichtbaar worden.

Voor een toets die online zichtbaar is, verschijnt het commentaar ook pas vanaf de datum van de toets.

Beeldmode online module

In PuntBeheer 'Schoolgegevens' vind je onderaan eigenschappen waarmee je de lay-out van de online module voor toetsen kan sturen.

  • Statistiek voor webrapport: regelt de eventuele statistiek kolom in het online toetsenoverzicht
  • Toon commentaar op webrapport: indien aangevinkt, verschijnen de commentaren van de toetsen op het online toetsenoverzicht
  • Toon toetsinfo op webrapport: standaard verschijnt de titel van een toets op het online toetsenoverzicht. Indien de eigenschap 'Toon toetsinfo...' aangevinkt is, verschijnt het infoveld van een toets, indien ingevuld, zoniet de titel van de toets.
  • Rapport telbij op webrapport: hierdoor kan je instellen dat achter de titel of toetsinfo van een toets, tussen haakjes, het rapport vermeld wordt waarbij deze toets telt. Dat kan onder vorm van de naam, de afkorting of het infoveld van het betrokken rapport uit PuntBeheer. Indien het een toets betreft die bij een andere toets geteld wordt staat er voorlopig geen telbij. Indien bij de telbij een gewicht vermeld staat in het puntenboekje, wordt dit gewicht ook mee gepubliceerd achter de telbij zelf. Merk op dat je een telbij gewicht kan deleten in het puntenboekje, indien je bijvoorbeeld een toets niet wil laten meetellen.
  • Toon op webrapport alle vakken vanuit Puntenboek: indien aangevinkt, hebben de collega's vanuit het eigen puntenboekje toegang tot het volledig webrapport van betrokken leerlingen, zoniet zien ze van het online logboek enkel de toetsen van de eigen vakken.
  • Vanaf versies 7 van PuntBeheer: Leerkracht op webrapport: hier stel je in op welke manier de naam van een leerkracht weergegeven wordt online

Het concept 'Periode' is voorzien in de rapporttypes in PuntBeheer, namelijk in elke eerste raportvariant. De data van rapporten met die eigenschap, delen het schooljaar op in periodes, waarbij dan in het online logboek kan genavigeerd worden tussen deze periodes. Per periode worden dan de rapporten en toetsen getoond die in het datumbereik zitten van betrokken periode. Indien een rapport in het datumbereik zit van een periode en toetsen die erbij geteld worden daarbuiten liggen, dan worden de toetsen toch getoond in de periode van het rapport waarbij ze tellen. Denken we aan toetsen die je in de actuele periode tikt, maar die je al telt bij een volgend rapport. Deze zullen dan te zien zijn bij de volgende periode.

Vanaf versies 7 van PuntBeheer: Verlengdagen op webrapporten: bij gebruik van dit concept 'Periode' komt de huidige periode in het navigatiesysteem online reeds op het eerstvolgende rapport te staan, van zodra de datum van een rapport is aangebroken. Dat heeft als effect dat bij uitdelen van een rapport de huidige periode online quasi leeg is, want je ziet dus al de toetsen voor het eerstvolgende rapport. Dit kan je vermijden door in dit veld een aantal dagen in te stellen dat een net uitgedeeld rapport blijft gelden als huidig rapport in het navigatiesysteem online.

Periodiek mailen van toetsresultaten

Aangemeld op de online ruimte met een beheerderslogin van PuntBeheer, is het Configuratie menu beschikbaar dat je toelaat om:

  • een beheerder mailadres in te stellen, waarop replies op automatische mails van de online ruimte zullen toekomen. Voor meer details, zie paragraaf 'Online beheer' op Online ruimte.
  • een schema in te stellen voor versturen van automatische mails met de recente toetsen erin, naar alle mailadressen die aan een leerling gekoppeld zijn. Het betreft hier zowel het leerling mailadres als alle ouder logins die aan een leerling hangen. Een bestemmeling ziet niet naar welke andere bestemmelingen de betrokken resultaten ook doorgemaild werden. De periodiciteit van het versturen bepaalt het interval van de gemailde toetsen. Bijvoorbeeld betekent versturen elke vrijdag om 18u, dat dan de toetsen gemaild worden die gewijzigd of aangemaakt werden sinds de vorige vrijdag 18u. Zo krijg je in de mail ook aanpassingen die men uitvoerde in betrokken periode aan oudere toetsen en worden de nieuwe toetsen gemaild die door collega's zijn ingetikt in betrokken periode, ongeacht op welke datum de toets gezet werd.
  • De optie 'Eenvoudige lay-out' laat je toe om in een heel elementaire opmaak de mails uit te sturen. Je ziet hieronder een voorbeeld van dergelijke opmaak en daaronder de opmaak die je verkrijgt, indien je de optie niet aanvinkt. De opmaak van de mail is dan een variant van de Recent lijst die te zien is op de online ruimte, weliswaar met het onderwerp van de toets en het commentaar telkens op een nieuwe lijn, om smartphone gebruikers ook toe te laten de mail overzichtelijk te raadplegen.
  • De optie 'Zend enkel mail als er resultaten zijn' vermijdt het sturen van mails zonder gegevens. Indien je deze optie niet aanvinkt en er geen resultaten zijn verschijnt de zin 'U hebt geen resultaten voor de laatste periode.', met daaronder de link naar de online ruimte.

Het is mogelijk dat een ouder geen mails wenst te ontvangen met resultaten. Een ouder die aangemeld is met zijn ouder login (emailadres en wachtwoord) kan desgewenst via het Gegevens menu het vinkje 'Ik wens mails met resultaten te ontvangen.' uitzetten.

Aangemeld online als beheerder kan je via het Ouders menu en dan klaskeuze ook de gegevens van een ouder raadplegen via het icoontje met de puntjes achteraan een login en ditzelfde vinkje uitzetten. Niet te verwarren met het logboek vinkje in de ouderlijst van een klas, want indien je dat uitzet kan betrokken login het logboek online ook niet meer raadplegen.

In geval je deze mail faciliteit wil testen en de MyRo online ruimte reeds effectief in gebruik is bij leerlingen en ouders, kies je ofwel enkele 'echte' leerlingen uit, waarmee je zal testen, ofwel voorzie je in PuntBeheer een fictieve testklas met enkele leerlingen en cursussen. Om te vermijden dat alle mailadressen die gekoppeld zijn aan alle leerlingen betrokken worden in een test, geef je aan MyRo in testfase door met welke leerlingen (naam, klas) je wil testen. MyRo stelt dan in op de webserver dat enkel voor die leerlingen automatische mails met resultaten mogen gegenereerd worden. Je kan aangemeld met de login van betrokken leerlingen, via het Nieuwe gebruiker menu je eigen mailadres hangen aan deze leerlingen, zodat je ook de automatische mails met resultaten ontvangt. Van zodra je testwerk afgelopen is, vraag je aan MyRo de leerling-mail-beperking voor je school op te heffen op de webserver.

Elementaire opmaak

Opmaak zoals Recent lijst online

PDF online publiceren

Eerst en vooral moet je printpunten aangepast worden om individueel per leerling rapporten met een vaste naamgeving te kunnen printen naar een bepaalde map. Zie ook Info en FAQ Printen naar individuele PDF.

Elke PDF die je wil publiceren moet een naam dragen met de specifieke structuur ID1.ID2.ID3.naam.pdf. Op de online ruimte zal dan enkel naam.pdf te zien zijn. ID1 is het ID van de leerling in punten.mdb, ID2 is het ID van het betrokken rapport, ID3 is het klasID.

Bijvoorbeeld creŽert onderstaande instructie in printpunten dergelijke PDF van de vorm 1543.1326.118.5A Janssens Piet Juni.pdf

Filename=Student.ID + "." + Report.ID + "." + Class.ID + "." + Class.Name + " " + Student.Name + " " + Student.Firstname + " Juni"

In de Puntenboek map moet een submap ReportPDF aanwezig zijn, met daaronder opnieuw submappen Changed, Sending en Sent. Indien deze nog niet bestaan, gelieve ze aan te maken. Van zodra er in de Changed map pdf bestanden staan met een naam die gestructureerd is zoals hierboven uiteengezet, worden deze upgeload door MarkDown. Veiligheidshalve laat je de PDF dus best eerst genereren in een andere map, check je enkele bestanden en versleep je ze dan pas naar de Changed map. Bij correcte upload, worden ze dan door MarkDown naar de Sent map verplaatst.

Status

Dit is een ontwerpbeslissing van MyRo.

Laatste wijziging: 13 Januari 2018 9:48

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap