ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Online rapport

Wat?

Vanaf versie 6.000 van Puntenboek is een individueel puntenboekje in staat zijn gegevens van toetsen up te loaden naar de webserver, zodat deze via leerling en ouder logins online kunnen geraadpleegd worden in een historiek van toetsen per vak. De items die moeten getoond worden in deze historiek en de data van publicatie van de toetsen zijn instelbaar in PuntBeheer. Zie verder.

Anderzijds kan je ook de gewone rapporten in PDF online zetten om eveneens via deze logins te laten raadplegen door leerlingen en ouders. Zie verder.

De leerkrachten hebben via hun puntenboekje, weliswaar enkel voor hun eigen leerlingen, ook toegang tot het online logboek, hetzij enkel voor hun vak(ken), hetzij voor alle vakken. Zie verder.

Om online resultaten te zien, surfen de gebruikers naar rapport.myro.be/SCHOOLAFKORTING, waar SCHOOLAFKORTING vervangen wordt door jouw specifieke schoolafkorting die je zelf kan kiezen en eerst voorstelt aan MyRo ter verificatie. De code SCHOOLAFKORTING kan alternatief ook ingevuld worden op de home pagina van www.myro.be

Om snel het online logboek te testen, vind je instructies op Snelle test online logboek.

Leerling logins in PuntBeheer

Je kan de logins automatisch laten genereren in PuntBeheer en er brieven voor laten aanmaken of ze importeren vanuit een bestand. Voor meer info zie, CreŽren en exporteren van logins of Importeren van logins.

Welke toetsen worden gepubliceerd op het online toetsenoverzicht?

Het betreft de toetsen die in het individueel puntenboekje van betrokken collega, in het 'Geavanceerd venster' van de toetshoofding de eigenschap 'Op rapport' hebben. Dergelijke toetsen worden gemarkeerd met een blauw blokje in hun hoofding. Voor scholen die reeds met vakrapporten werken met gedetailleerde toetsinformatie per vak, betreft het dus dezelfde toetsen die ook op de vakrapporten staan. Zie ook Info en FAQ Vakrapporten.

Het concept 'Online' is voorzien in de rapporttypes in PuntBeheer. De punten van een rapport met de eigenschap 'Online' worden dan mee getoond in het online logboek, in een ander kleurtje dan de toetsen.

Van zodra het puntenboekje opgeslagen wordt, m.a.w. nog vooraleer het puntenboekje verzonden wordt over Internet, worden de nieuwe of aangepaste gegevens reeds verstuurd naar de webserver. Of ze dan meteen getoond worden, hangt van de data van publicatie af, zie hieronder.

Volgorde van de toetsen op het online toetsenoverzicht?

De toetsen worden per vak getoond in het logboek. Enkel de cursussen die de leerling volgt in de huidige klas worden getoond. Via het menu 'Recent' krijg je de toetsen louter op datum geschikt met de recentste bovenaan, waarbij dus de vakken door elkaar kunnen komen te staan. Hieronder bespreken we verder het gewone logboek beeld.

Indien je naast toetsen ook rapportlijnen publiceert via de hoger vermelde eigenschap 'Online', worden de toetsen die erbij geteld worden eronder geschikt, op datum. De rapporten zelf verschijnen in de volgorde dat ze in je rapporttypes te zien zijn.

Publiceer je geen rapportlijnen, maar enkel toetsen, dan wordt er per vak gesorteerd op de datum van de toets.Via de optie 'Aantal' kan het aantal toetsen dat men per vak wil zien ingesteld worden door de gebruiker.

Toetsen die bij andere toetsen geteld worden, verschijnen met een insprong.

Data van publicatie van de toetsen

In de datavarianten van je rapporttypes kan je in de kolom 'Online Van' instellen vanaf wanneer (datum en uur) de toetsen van betrokken rapport en eventueel ook het rapportcijfer zelf, mogen online zichtbaar zijn. Indien je deze kolom niet ziet staan, kan je ze oproepen via 'Beeld Kolommen', op voorwaarde dat je in de tabel van de data geklikt staat.

Commentaar dat men tikt bij een rapport met de eigenschap 'Online', wordt sowieso pas zichtbaar, vanaf de datum zelf van het rapport, zodat de leerkrachten dit rustig kunnen voorbereiden in hun puntenboekje. Commentaar van toetsen verschijnt steeds tegelijkertijd met het toetscijfer.

Indien je niets invult in 'Online Van', zijn de toetsen en eventueel ook rapportcijfer meteen online zichtbaar, van zodra een collega het puntenboekje opslaat. Indien je geen publicatie wil van toetsen voor bepaalde rapporten, dan vermeld je een datum die buiten het huidige schooljaar ligt, bijvoorbeeld 31/12 van het volgende schooljaar.

Beeldmode online module

In PuntBeheer 'Schoolgegevens' vind je onderaan eigenschappen waarmee je de lay-out van de online module voor toetsen kan sturen.

 • Statistiek voor webrapport: regelt de eventuele statistiek kolom in het online toetsenoverzicht
 • Toon commentaar op webrapport: indien aangevinkt, verschijnen de commentaren van de toetsen op het online toetsenoverzicht
 • Toon toetsinfo op webrapport: standaard verschijnt de titel van een toets op het online toetsenoverzicht. Indien de eigenschap 'Toon toetsinfo...' aangevinkt is, verschijnt het infoveld van een toets, indien ingevuld, zoniet de titel van de toets.
 • Rapport telbij op webrapport: hierdoor kan je instellen dat achter de titel of toetsinfo van een toets, tussen haakjes, het rapport vermeld wordt waarbij deze toets telt. Dat kan onder vorm van de naam, de afkorting of het infoveld van het betrokken rapport uit PuntBeheer. Indien het een toets betreft die bij een andere toets geteld wordt staat er voorlopig geen telbij. Indien bij de telbij een gewicht vermeld staat in het puntenboekje, wordt dit gewicht ook mee gepubliceerd achter de telbij zelf. Merk op dat je een telbij gewicht kan deleten in het puntenboekje, indien je bijvoorbeeld een toets niet wil laten meetellen.
 • Toon op webrapport alle vakken vanuit Puntenboek: indien aangevinkt, hebben de collega's vanuit het eigen puntenboekje toegang tot het volledig webrapport van betrokken leerlingen, zoniet zien ze van het online logboek enkel de toetsen van de eigen vakken. Deze eigenschap is pas vanaf Puntenboek 6.019 actief.

Het concept 'Periode' is voorzien in de rapporttypes in PuntBeheer. De data van rapporten met die eigenschap, delen het schooljaar op in periodes, waarbij dan in het online logboek kan genavigeerd worden tussen deze periodes. Per periode worden dan de rapporten en toetsen getoond die in het datumbereik zitten van betrokken periode. Indien een rapport in het datumbereik zit van een periode en toetsen die erbij geteld worden daarbuiten liggen, dan worden de toetsen toch getoond in de periode van het rapport waarbij ze tellen. Denken we aan toetsen die je in de actuele periode tikt, maar die je al telt bij een volgend rapport. Deze zullen dan te zien zijn bij de volgende periode.

PDF online publiceren

Eerst en vooral moet je printpunten aangepast worden om individueel per leerling rapporten met een vaste naamgeving te kunnen printen naar een bepaalde map. Zie ook Info en FAQ Printen naar individuele PDF.

Elke PDF die je wil publiceren moet een naam dragen met de specifieke structuur ID1.ID2.ID3.naam.pdf. Op de online ruimte zal dan enkel naam.pdf te zien zijn. ID1 is het ID van de leerling in punten.mdb, ID2 is het ID van het betrokken rapport, ID3 is het klasID.

Bijvoorbeeld creŽert onderstaande instructie in printpunten dergelijke PDF van de vorm 1543.1326.118.5A Janssens Piet Juni.pdf

Filename=Student.ID + "." + Report.ID + "." + Class.ID + "." + Class.Name + " " + Student.Name + " " + Student.Firstname + " Juni"

In de Puntenboek map moet een submap ReportPDF aanwezig zijn, met daaronder opnieuw submappen Changed, Sending en Sent. Indien deze nog niet bestaan, gelieve ze aan te maken. Van zodra er in de Changed map pdf bestanden staan met een naam die gestructureerd is zoals hierboven uiteengezet, worden deze upgeload door MarkDown. Veiligheidshalve laat je de PDF dus best eerst genereren in een andere map, check je enkele bestanden en versleep je ze dan pas naar de Changed map. Bij correcte upload, worden ze dan door MarkDown naar de Sent map verplaatst.

Toegang voor directie, coŲrdinatoren, ... tot de online module

Directie, coŲrdinatoren of nog andere personen op school hebben soms toegang nodig tot de online logboeken van de leerlingen en het is dan vaak omslachtig om via de eigen login van de leerlingen te werken. Gezien je vanuit een puntenboekje toegang hebt tot het logboek van de leerlingen die erin zitten, kan het nuttig zijn om voor deze personen ook een puntenboekje te voorzien met de leerlingen erin voor wie ze toegang nodig hebben tot de online logboeken, ook al hebben ze geen gewone lesopdrachten. Dat kan snel op de volgende manier.

 • Login: tik deze collega's in in de leerkrachtlijst van PuntBeheer met gebruikersnaam en wachtwoord en doe 'Extra MarkDown verwerk' om dit meteen online te krijgen.
 • Fictief vak: voorzie in PuntBeheer een fictief vak, bijvoorbeeld 'Raadplegen', dat je zal toekennen aan betrokken personen, zoals verder uitgelegd. Vink voor dit vak 'Commentaar' aan en zorg dat dit vak NIET in de vakvolgordes van je rapporttypes komt te staan. Op die manier vermijd je dat het ongewenst op rapporten of klasoverzichten terechtkomt.
 • Eerste cursus: creŽer 1 cursus van 0 u voor dit vak voor een te raadplegen klas voor zo'n collega.
 • Cursussen kopiŽren: indien betrokken persoon deze cursus nodig heeft voor alle klassen, klik je in gelijk welk veld van de cursuslijn die je net aanmaakte en gebruik je het menu 'Bewerken' 'KopiŽren naar' 'Alle klassen'. Op die manier krijgt betrokken persoon automatisch deze cursus in alle klassen. Indien slechts beperkt toegang nodig voor enkele klassen, dupliceer je de eerste cursus via rechtermuis 'Dupliceer' en pas je de klas aan in de gedupliceerde cursuslijn die verschijnt.
 • Zorg ervoor dat iedere collega zo de gepaste cursussen heeft en vervolgens nogmaals 'Extra MarkDown verwerk' om je invoer meteen online te krijgen.
 • Betrokken personen kunnen nu hun puntenboekje opstarten zoals de andere collega's en de eerste keer hun logingegevens in het initialisatievenster invullen. Ze kunnen het puntenboekje ook installeren op een thuisPC. Indien ze enkel cursussen 'Raadplegen' zouden hebben, kan het nuttig zijn om in hun puntenboekje via 'Extra' 'Opties' tab Algemeen, aan te brengen om 'geen vaknamen' te zien op de tabbladen. Zo kunnen ze snel navigeren tussen de klassen. Ze gebruiken het laatste icoontje 'Online logboek' om voor een leerling toegang te krijgen tot het logboek. Ook de icoontjes voor online klasoverzichten of leerling overzichten kunnen nuttig zijn voor hen.

Visueel layout aanpassen

De Puntenboekbeheerder kan online een aantal eigenschappen van de rapport-layout aanpassen. Hji kan de online rapport module bereiken op de manier die in hierboven beschreven is, met zijn puntenboek-login.

De Kleuren-cirkel-vierkant laat toe om kleuren te selecteren. Selecteer een invoer-vakje waar een kleur vermeld staat. Dan kan je met de Kleuren-cirkel-vierkant de kleur visueel wijzigen. De pagina zelf past zich onmiddellijk aan als je een eigenschap wijzigt.

Deze wijzigingen kan je definitief wijzigen, onderaan de pagina.

Daar vind je ook een Reset-knop, om de layout terug te zetten naar de standaard waarden.

Status

Dit is een ontwerpbeslissing van MyRo.

Laatste wijziging: 20 Januari 2014 14:3

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap